سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلۀ شبستان اندیشه 
ارزیابی مقالات و ویرایش ظاهری و احیاناً نقد مباحث 
 
 
ارزیابی، ویرایش و نقد 
همکاری 
پژوهشکدۀ معارج(مؤسسۀ اسرا، آیت الله جوادی آملی) 
محقق 
 
 
نقد و بازبینی ابتدایی مطالب استاد 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
محقق 
 
ادامه دارد 
تحقیق و تألیف 
تدریس 
گرگان و قم 
مدرس 
 
 
صرف و نحو و لمعه 
همکاری 
مجلۀ شبستان اندیشه 
ارزیابی مقالات و ویرایش ظاهری و احیاناً نقد مباحث 
 
 
ارزیابی، ویرایش و نقد